Płatności

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary czyli cenę oraz koszty dostawy dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Koszty dostawy towaru podane są odrębnie, podczas podglądu koszyka lub realizacji zamówienia. Koszty dostawy kształtują się następująco:
3. Wydanie towaru następuje po uiszczeniu opłat związanych z zamówieniem (cena towaru i koszt wysyłki)
4. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika w chwili realizacji zamówienia
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz wysokości kosztów dostawy, wynikających ze zmian cenników podmiotów świadczących usługi kurierskie i dostawcze

Dostawa

1. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm wysyłkowych lub Poczty Polskiej zgodnie z wybraną przez użytkownika formą wysyłki podaną przy realizacji zamówienia.
2. W przypadku przedpłaty termin wysyłki towaru uzależniony jest od daty zaksięgowania należności wynikającej z zamówienia a te uzależnione są od sposobu dokonanej płatności.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi 24h do 48h (w dni robocze), lecz nie dłużej niż 30 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2000 r. Nr 22 poz. 271,.
5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z powodu uszkodzenia towaru bądź innych przyczyn losowych, niezwłocznie lecz najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia Umowy,Sklep poinformuje o tym stanie rzeczy nabywcę i zwróci wszelkie poniesione przez niego koszty produktu oraz dostawy (jeśli wybrana forma dostawy obejmowała przedpłatę.)
6. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.