Reklamacje

1. Niektóre towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może według swojego wyboru skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia te są niezależne od siebie.

3. W przypadku wad fizycznych klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
W tym celu Klient obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep mailowo sklep@spaplock.com lub telefonicznie 24 266 44 40 i odesłać wadliwy towar na adres siedziby firmy. tj. 09-407 Płock, ul.Zaścianek 2 z adnotacją „sklep”.

Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych w ramach reklamacji ”za pobraniem”.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji.

Reklamację Sklep rozpatruje bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, zawiadamiając o tym Klienta na jego adres e-mail podany w zamówieniu.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu) Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwraca bezzwłocznie, po zgłoszeniu takiego żądania, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy ,bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w warunkach określonych w art 38 Ustawy, a także w określeniu do umów w których przedmiotem świadczenia, jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru przez Sklep.

3. W załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,stanowiącego jego integralną część o nazwie „Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy” zawarte są zasady i warunki na jakich Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Aby skutecznie odstąpić od umowy Klient powinien zapoznać się z Informacją i wykonać czynności w niej zawarte.

4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient winien wypełnić i przesłać do Sklepu formularz odstąpienia od umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część lub przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w innej formie pocztą elektroniczną na adres mailowy Sklepu.

5. Klient ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w każdej innej dozwolonej prawnie formie jednakże to na nim spoczywa ciężar dowodu wykazania, że oświadczenie zostało skutecznie doręczone do Sklepu.

6. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w formie określonej w pkt.VI.4 potwierdza złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną, że oświadczenie zostało złożone.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy ,strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia w terminie 14 dni od daty skutecznego prawnie ,złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem świadczenia otrzymanego od Klienta do czasu otrzymania zwrotu towaru.

9. Sklep dokonuje zwrotu ceny towaru oraz kwoty otrzymanej od Klienta tytułem kosztów dostawy.

10. Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu towaru.

11. Jeżeli wskutek działania Klienta wartość towaru zostanie zmniejszona, to jest on zobowiązany względem Sklepu do wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

12. Jeżeli skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w stanie pogorszonym, Sklep ma prawo potrącić z ceny zapłaconej przez Klienta różnicę pomiędzy wartością towaru nowego, a zwróconego.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będący wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.