Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH KAMELEO BEAUTY & SPA

Regulamin” – niniejszy Regulamin Bonu Podarunkowego Kameleo Beauty&Spa.

Wydawca” – firma KAMELEO sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaścianek 2, 09-407 Płock, NIP: 774-327-56-66

Salon” – salon odnowy biologicznej oraz kosmetyki mieszczący się przy ulicy Zaścianek 2, 09-407 Płock.

Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa” – papierowy bon towarowy, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonie Wydawcy.

Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownik” – Nabywca lub posiadacz (zgodnie z danymi widniejącymi na bonie, osoba obdarowana) Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa.

Usługi” – pełna gama zabiegów oferowanych do sprzedaży w Salonie.

§ 1
Warunki ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa oraz do przyjęcia go do realizacji w Salonie.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty & Spa lub wartości nominalnej usługi na jaką bon został wystawiony. Zapłata za Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa następuje gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
 3. Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty & Spa nie można zakupić przy użyciu drugiego Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa
 4. Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi Wydawcy.
 5. Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa może być wykorzystany przez osobę na którą został on wydany lub dowolną inną osobę wskazaną przez właściciela Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa, po uprzednim poinformowaniu Wydawcy (min. 1 dzień roboczy przed wykorzystaniem bonu) o zmianie osoby wykorzystującej Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa. O zmianie można poinformować wydawcę osobiście w salonie, telefonicznie pod nr tel. 242664440 lub wysyłając wiadomość emile na adres: spa@spaplock.com
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe KAMELEO Beauty&Spa, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa jest ważny do dnia wskazanego na bonie podarunkowym KAMELEO Beauty&Spa w części „ ważny do……………” – 6 miesięcy od dnia zakupu.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia ważności Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa o jeden miesiąc, jednak Nabywca jest zobowiązany powiadomić Wydawcę o chęci przedłużenia Bonu Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa w terminie – do końca podstawowej daty ważności bonu.
 10. W przypadku zarezerwowania terminu wizyty w celu realizacji Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa i nie stawieniu się Nabywcy/Użytkownika w zarezerwowanym terminie, oraz nie poinformowaniu Wydawcy o rezygnacji z wizyty na minimum jeden dzień przed wyznaczonym terminem w formie telefonicznej lub osobiście, Wydawca odejmie kwotę  30% wartości Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa za nie odwołaną w ustalonym terminie rezerwację.
 11. Bony podarunkowe można realizować każdego dnia pracy salonu z wyjątkiem 13 i 14 dnia miesiąca lutego każdego roku.

§ 2
Zasady korzystania

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonie wyłącznie Bony Podarunkowe KAMELEO Beauty&Spa, które nie zostały uszkodzone w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych w Bonie Podarunkowym KAMELEO Beauty&Spa danych.
 2. Przy realizacji Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy:
  – wartość realizowanej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa
  – wartość nominalna Usługi na jaką został wystawiony Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa jest niższa.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Usługi gotówką, gdy wartość realizowanej Usługi jest wyższa niż wartość:
  – nominalna Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa
  – nominalna usługi na którą Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa został wystawiony.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa w następujących przypadkach:
  – upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa;
  – uszkodzenia przez Użytkownika Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych;– gdy zachodzi podejrzenie, że Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa został sfałszowany.
 5. Realizacja Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa w sposób nieuprawniony.

§ 3
Rozliczenia i reklamacje

 1. Wydanie Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłane na piśmie na adres Salonu.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Zakup Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa nie podlega upustom ani rabatom oraz nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Użytkownik Bonu Podarunkowego KAMELEO Beauty&Spa, dokonując jego realizacji,
  a Nabywca dokonując zapłaty z bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa:
  – oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego tekst w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Bon Podarunkowy KAMELEO Beauty&Spa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.spaplock.com/regulaminy oraz w Salonie. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2010 r.

Płock, 10.10.2010r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KAMELEO BEAUTY&SPA

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie Studia Odnowy KAMELEO.

 2. Przed skorzystaniem z usług Studia Odnowy KAMELEO należy zapoznać się z regulaminem.

 3. Osoby korzystające z usług Studia Odnowy KAMELEO akceptują niniejszy regulamin.

 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także kulturalnego zachowywania się.

 5. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z usług Studia Odnowy KAMELEO, korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

 6. Z usług Studia Odnowy KAMELEO mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Studia Odnowy pod opieką osób dorosłych.

 7. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy.

 8. Cennik świadczonych świadczonych ustalany jest przez kierownictwo studia i podawany do publicznej wiadomości.

 9. Studnio Odnowy KAMELEO w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów wcześniej opłaconej rezerwacji (usługi) za nie przybycie klienta (w dniu i o godzinie wcześniej ustalonej i rezerwowanej) na umówiony zabieg.

 10. Studni Odnowy KAMELEO zastrzega sobie prawo do pobierania zaliczek w wysokości minimum 50% ceny usługi za wcześniej rezerwowane zabiegi/usługi.

 11. Prosimy o przybycie do Studnia Odnowy KAMELEO na 5 min. przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia ankiety zdrowotnej. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Klienta, czas spóźnienia zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.

 12. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub odwołanie rezerwacji przed planowanym terminem z co najmniej
  5 – godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie klient będzie obciążony za rezerwowany zabieg/usługę.

 13. Studio Odnowy KAMELEO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych przez klientów.

 14. Klienci zobligowani są stosować się do sugestii personelu.

 15. Personel ma prawo wyprosić osoby nie przestrzegające regulaminu.

 16. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych, będą wypraszani, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, z całkowitym zakazem korzystania z usług oraz w uzasadnionych przypadkach do zawiadomienia odpowiednich władz.

 17. Po wejściu do pomieszczeń Studia Odnowy KAMELEO obowiązkiem klientów jest sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń oraz kompletności wszystkich urządzeń.

 18. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić personel, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnych klientów.

 19. Klienci korzystający z pomieszczenia saun oraz pokoju relaksacyjnego zobowiązani są zapoznać się i przestrzegać regulaminu „Korzystania z sauny, biosauny, łaźni parowej oraz pokoju relaksacyjnego”, który wywieszony jest w pomieszczeniu saun.

 20. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Studia Odnowy KAMELEO z winy klienta odpowiada klient.

 21. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Studio Odnowy KAMELEO nie ponosi odpowiedzialności

Płock, 10.10.2010 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY, BIOSAUNY, ŁAŹNI PAROWEJ ORAZ POKOJU RELAKSACYJNEGO W KAMELEO BEAUTY&SPA

 1. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny/biosauny i łaźni mają Klienci, którzy ukończyli 18 rok życia.

 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny/biosauny oraz łaźni parowej tylko pod opieką dorosłych.

 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami metodycznymi korzystania z sauny oraz łaźni parowej.

 4. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z sauny/biosauny lub łaźni parowej, korzysta na własną odpowiedzialność.

 5. W przypadku wykupienia sauny/biosauny lub łaźni parowej oraz pokoju relaksacyjnego na wyłączność – kasa nie sprzeda kolejnych miejsc na wykupiony czas pobytu.

 6. Opłata jest naliczana za godzinny pobyt w saunie/biosaunie lub łaźni (lub saunie/biosaunie i łaźni) od osoby, klientowi przysługuje dziesięcio – minutowy czas przed i po korzystaniu z sauny/biosauny lub łaźni parowej na przygotowanie się do kąpieli (zmiana stroju, obuwia).

 7. Klienci nie stosujący się do czasu korzystania z sauny/biosauny lub łaźni parowej zostaną obciążeni kosztami kolejnej godziny.

 8. Z sauny suchej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe (zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza).

 9. Do kąpieli w saunie/biosaunie oraz łaźni parowej trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, japonki, dwa ręczniki, lub kostium kąpielowy oraz jeden ręcznik.

 10. Korzystanie z sauny/biosauny oraz łaźni parowej po obfitym posiłku jest nie wskazane.

 11. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

 12. Kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia, na ławach można siedzieć lub leżeć.

 13. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.

 14. Po seansie w saunie/biosaunie lub łaźni parowej należy stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest niewskazane.

 15. W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie organizmu oraz dostateczne jego wychłodzenie.

 16. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach ( około 0,5 – 1l ) wód mineralnych lub soków.

 17. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

 18. Sauna/biosauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażenia i zanieczyszczać kabiny sauny/biosauny, łaźni, natrysków, mini-baseny oraz pokoju relakscyjnego.

 19. Obsługa Studia Odnowy ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny oraz łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Klientów.

 20. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania kabiny sauny/biosauny lub łaźni parowej (niska temperatura) prosimy o kierowanie uwag do personelu Studia Odnowy.

 21. Zabrania się wnoszenia do sauny/biosauny, łaźni parowej oraz pokoju relaksacyjnego ostrych przedmiotów, oraz spożywania alkoholu.

 22. Podczas pobytu w saunie/biosaunie oraz łaźni parowej Klient jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania.

 23. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających będą wypraszani wraz z zakazem korzystania ze Studia Odnowy, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta. Może to skutkować całkowitym zakazem korzystania z usług Studia Odnowy, oraz w uzasadnionych przypadkach do zawiadomienia odpowiednich władz.

 24. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 25. Skargi i wnioski należy kierować do personelu Studia Odnowy – recepcja – kasa.

 26. Za rzeczy wartościowe pozostawione w pomieszczeniach Studia Odnowy, studio nie ponosi odpowiedzialności.

 27. Klienci zobligowani są do wykonywania poleceń personelu Studia Odnowy.

 28. Personel Studia Odnowy ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

 29. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Studia Odnowy z winy klienta odpowiada klient.

 30. Klienci po wejściu do pomieszczeń Studia Odnowy są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego pomieszczeń oraz kompletności wszystkich urządzeń.

 31. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić personel Studia Odnowy, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnych klientów.

 32. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa Studio Odnowy nie ponosi odpowiedzialności.

Płock, 10.10.2010r.